HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Menü

Yönetmelik 18.12.2015

 HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HİTİTSEM): Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kamu kurumları ile özel ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyacı olduğu belirlenen veya bizzat talep ettikleri alanlarda Üniversiteye bağlı birimlerce eğitim-öğretim programlarının planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; amaçları doğrultusunda kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim etkinlikleri, kurslar, seminerler, sertifika programları, paneller, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunlarla ilgili yayın yapmak ve Üniversitenin bu alanlardaki imkanlarını tanıtmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin yıllık faaliyet plân, program ve bütçesini hazırlamak, onaylanan plân, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı diğer kararları uygulamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Danışma Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır, süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlamakla görevlidir.

(2) Ayrıca teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektörün belirlediği başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak ve Yönetim Kuruluna üye seçmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Kurslar, Sınavlar, Sertifika ve Katılım Belgesine İlişkin Esaslar

Eğitimin süresi ve şekli

MADDE 14 – (1) Merkezde; faaliyet alanı içinde açılacak olan eğitim programları ve benzeri etkinliklerin süresi ve şekli program planında belirtilir ve ilgililere ilan edilir. Programların açılıp açılmamasına, yeri ve zamanının değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir.

Kursların açılması

MADDE 15 – (1) Merkezin düzenleyeceği eğitim etkinlikleri, Yönetim Kurulu kararı ve yeterli sayıda adayların/kuruluşların başvurusu ile açılabilir.

Kurs ücretleri

MADDE 16 – (1) Merkezin düzenleyeceği kurs ücretlerine ilişkin esaslar Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Katılımcılar kursa devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.Kurs sonunda belge alabilmek için teorik kursların/derslerin en az % 70’ine, pratik ve uygulamalı kursların/derslerin en az % 80’ine devam etmek gerekir.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar sadece sertifika programları için geçerlidir. Sertifika programlarında ara sınav (vize) ve bitirme sınavı (final) olmak üzere en az iki sınav yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı,yazılı/sözlü/uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ve ara sınav sayısına öğretim elemanının teklifi ile Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmenin şekli kayıt sırasında Müdürlük tarafından katılımcıya bildirilir. Katılımcının başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır. Değerlendirmede ara sınav notunun % 40’ı ve bitirme sınavı notunun % 60’ı toplanarak başarı durumu belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 19 – (1) Sertifika programına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren yazılı olarak yedi gün içinde Müdürlüğe yapabilir. İtiraz ilgili öğretim elemanınca incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Sertifika ve katılım belgesi

MADDE 20 – (1) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları ile sertifika programlarının özelliklerine göre sertifikaların geçerlilik süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez tarafından düzenlenen herhangi bir kursa belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcılara, kursun adı belirtilerek Müdür tarafından imzalanan katılım belgesi verilir.

(3) Sertifika programı şeklinde açılmış olan kurslara belirtilen süre içinde devam ederek başarı ile tamamlayan katılımcılara kursun adı belirtilerek sertifika verilir. Sertifikalar Müdür ve Rektör tarafından imzalanır. Sertifika programı sınavlarında başarılı olamayan, ancak gerekli diğer yükümlülükleri yerine getirmiş katılımcılara sadece kursa katıldıklarına dair bir katılım belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.